Meniu Închide

ANUNȚ – Testare cadre didactice

Consiliul de administrație al COLEGIULUI NAȚIONAL DE MUZICĂ ”GEORGE ENESCU”, cu sediul în București, str. Gral Gh. Manu, nr. 30, sector 1, tel.021/310.88.71 anunță organizarea testării cadrelor didactice fără studii corespunzătoare postului, pentru ocuparea următoarelor posturi didactice/catedre:

  1. JAZZ – MUZICĂ UȘOARĂ – 18 ore;
  2. TEORIE-SOLFEGIU-DICTEU – 2 ore
  3. TEORIE-SOLFEGIU-DICTEU – 5 ore

            Testarea se va desfășura conform următorului grafic:

  1. Înregistrarea cererilor la secretariatul unității – 13.11.2023, între orele 9,00 – 13,00
  2. Afișarea listei candidaților admiși pentru susținerea probelor de concurs – 13.11.2023, ora 16,00
  3. Proba scrisă – 14.11.2023, ora 9,00
  4. Interviul – 14.11.2023, ora 13,00
  5. Repartizarea candidaților – 15.11.2023, ora 12,00

            La testarea organizată pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor care se vacantează în unităţile de învăţământ preuniversitar de stat se pot prezenta persoane care au absolvit cel puţin liceul, cu diplomă de bacalaureat.

            Proba scrisă și interviul se susţin în specializarea/specializările postului/catedrei, conform Centralizatorului, după programele valabile, specifice pentru concurs.

            Nu au dreptul să participe la concurs persoanele care au fost înlăturate din învăţământ printr-o hotărâre judecătorească definitivă de condamnare penală, persoanele care nu prezintă un document medical din care să reiasă faptul că nu există incompatibilităţi de ordin medical cu funcţia didactică, precum şi persoanele care au fost eliminate pentru fraudă sau tentativă de fraudă în cadrul concursului de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate în învăţământul preuniversitar, sesiunea 2022.

            La cererea de înscriere la concurs vor fi atașate următoarele documente:

1) Copii de pe actele de studii, foaia matricolă şi certificat profesional (ultimul pentru absolvenţii liceului pedagogic);

1′) Absolvenţii care au susţinut examenul de licenţă/absolvire în 2023 vor prezenta copia adeverinţei de la instituţia de învăţământ superior/postliceal/mediu din care să rezulte că au susţinut examenul de licenţă, media de absolvire a facultăţii/şcolii postliceale/liceului pedagogic, specializarea dobândită, media anilor de studii şi faptul că pe parcursul efectuării studiilor s-a frecventat şi promovat modulul pedagogic;

2) Copii de pe certificatele de naştere şi căsătorie (pentru solicitanţii care şi-au schimbat numele);

3) Copie de pe fila din buletinul sau cartea de identitate cu domiciliul;

4) Copie de pe carnetul de muncă şi/sau copia filei corespunzătoare din registrul general de evidenţă  a salariaţilor;

5) Avizul medical din care să rezulte ca sunt apt(ă) pentru a preda în învăţământ;

6) Declaraţie pe proprie răspundere că nu desfăşoară activităţi incompatibile cu demnitatea funcţiei didactice şi nu a fost îndepărtat din învăţământ pentru motive disciplinare sau printr-o hotărâre judecătorească definitivă de condamnare penală;

10) Certificat de cazier judiciar.

11) certificatul/adeverinţa de integritate comportamentală

            Testarea se va desfășura conform prevederilor Metodologiei de organizare și desfășurare a concursurilor de ocupare a posturilor didactice/catedrelor care se vacantează pe parcursul anului școlar în unitățile de învățământ de stat, aprobată prin OMEN nr. 4959/2013, cu modificările și completările ulterioare.